Regulamin

I. Międzynarodowego Konkursu Pieśni ArtSong OPUS 2021

 

WYNIKI I.Międzynarodowego Konkursu Pieśni ArtSong OPUS

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem I. Międzynarodowego Konkursu Pieśni ArtSong Opus 2021 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Life and Art z siedzibą w Krakowie.

 2. Konkurs jest przeprowadzony wyłącznie w Internecie. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie www.lifeandart.eu.

  § 2 Organizacja Konkursu

1. Uczestnicy są przyporządkowani do następujących kategorii:

I. Soliści z towarzyszeniem fortepianu

• Kategoria A: urodzeni w roku 2003 i później – program do 10 minut

• Kategoria B: urodzeni w latach 2002-1996 – program do 15 minut

•Kategoria C: urodzeni w latach 1995-1989 – program do 15 minut

II. Duet kameralny – śpiew i fortepian

• Kategoria D: członkowie zespołu urodzeni w 1989 roku lub później – program do 20 minut

2. Zasady:

 • Tekst kompozycji może być w dowolnym języku.

 • Dopuszczalne są cykle pieśni, pieśni z cykli lub niezależne utworyskomponowane lub zaaranżowane przez kompozytora na głos z fortepianem(Art song / Lied / Chanson / Canzone / Cancion / Pieśń i podobne)
 • Niedopuszczalne są: dzieła operowe, operetkowe i musicalowe.
 • Razem ze zgłoszeniem należy przesłać nuty w formacie pdf.
 • Wokaliści powinni wykonywać program z pamięci.
 • Nagranie powinno być zrealizowane w formie recitalu online, bez przerw iedycji audio-wideo.
 • Każdy członek jury ocenia technikę wykonawców, muzykalność, trudność

  programu.

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą brać udział instrumentaliści wszystkich narodowości urodzeni od 1.01.1989, w tym: uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia, studenci oraz absolwenci uczelni wyższych, wykonujący muzykę klasyczną.

 2. Konkurs jest otwarty dla młodych wokalistów z towarzyszeniem fortepianu i dla duetów (śpiew i fortepian). Nagrody przyznawane są dla najlepszego solisty, najlepszego duetu i najlepszego pianisty-akompaniatora.
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

  § 4 Warunki uczestnictwa

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać jeden link odsyłający do nagrania audio-wideo (YouTube). Nadesłanie więcej niż jednego linku wiąże się z dyskwalifikacją uczestnika. Długość nagrań powinna być zgodna z kategorią, do której należy uczestnik. W opisie filmu na YouTube należy wpisać: “International Competition ArtSong OPUS 2021, imię i nazwisko uczestników, kategoria” i program. Film na platformie YouTube musi być ustawiony z możliwością publicznego odtwarzania.

 2. Nagranie audio-wideo powinno być wysokiej jakości i przedstawiać całą sylwetkę osób wykonujących program lub całego zespołu kameralnego, z odległości umożliwiającej identyfikację uczestnika. Nagranie nie może być poddane edycji tzn. należy dokonać rejestracji wykonania utworu muzycznego wyłącznie z jednej kamery bez dodatkowych cięć w trakcie trwania utworu.
 3. Uczestnik Konkursu wpłaca datek na cele statutowe Fundacji Life and Art, który nie podlega zwrotowi w wysokości:
  1. a)  160 zł w kategorii solistów;
  2. b)  200 zł za duet.
 4. Wszelkie koszty przelewów bankowych ponosi wpłacający. Wpłaty należy dokonaćna:
  Fundacja Life and Art
  numer rachunku bankowego: Nest Bank 04253000082062104094900001 tytuł przelewu: “datek na cele statutowe” imię i nazwisko uczestnika.

5. Link do nagrania wraz z podpisanym przez uczestnika (lub w przypadku osoby

niepełnoletniej przez opiekuna prawnego) formularzem zgłoszeniowym, potwierdzeniem wpłaty oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres e-mail artsongopus@gmail.com między1.03-30.04.2021 1.03-16.05.2021 pod rygorem nieważności zgłoszenia.

§ 5 Nagrody i rozstrzygnięcie

 1. Nagrody mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne.

 2. Mogą zostać przyznane nagrody specjalne, o czym decyduje jury Konkursu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje jury po zapoznaniu się z nagraniami audio-wideo.
 4. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz osoby wyróżnione otrzymują tytułylaureatów. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub dzielenia nagród ex aequo, a także podział miejsc i nagród w ramach wyznaczonej przez organizatorów puli nagród.
 5. Zdobywca Grand Prix konkursu otrzyma 2000 PLN.
 6. Jury międzynarodowe składa się z wybitnych artystów.
 7. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie Konkursuwww.lifeandart.eu dnia 28 maja 2021. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwaprzesłany drogą elektroniczną.
 8. Dyplomy dla laureatów zostaną wysłane wyłącznie drogą elektroniczną.
 9. Decyzje jury są ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od nich.

  § 6 Postanowienia końcowe

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie www.lifeandart.eu.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia Art Song Opus 2021

JURY:

Ivan Pernicki (Chorwacja) – dyrektor artystyczny, przewodniczący jury

Martina Gojceta Silic (Chorwacja)

Magdalena Niedbała-Solarz (Polska)

Mateusz Kurcab (Polska)